LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG  BA VÌ 

TRƯỜNG THCS KHÁNH THƯỢNG

 

Số: 06/KH - CĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             ĐỌC LẬP – TỰ DO - HẠNH PHÚC

Khánh Thượng, ngày 20 tháng 8 năm 2020

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

Năm học 2020-2021

A. Những căn cứ để xây dựng kế hoạch

Căn cứ vào hướng dẫn  của Liên đoàn Lao động huyện Ba Vì hướng dẫn triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021;

Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của trường THCS Khánh Thượng;

Căn cứ vào nghị quyết đại hội công đoàn nhiệm kì 2017 – 2022, nghị quyết hội nghị CCVC và tình hình thực tế của đơn vị.

Ban chấp hành công đoàn trường THCS Khánh Thượng  xây dựng kế hoạch hoạt động công đoàn năm học 2020- 2021 như sau:

PHẦN 1: KẾ HOẠCH NĂM

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CÔNG ĐOÀN.

1. Tình hình đội ngũ:

          Tổng số CBGV – CNV 35 đồng chí ( nam 13 nữ 22.) Trong đó:

          + BGH: 02

          + CBGV : 27 đ/c

          + Nhân viên: 06

- Giáo viên đạt trình độ chuẩn 100

- Giáo viên có trình độ đại học 22/35 đạt 62,9%,cao đẳng 9 đạt 25,7%, TC 4 =11,4%.

          CSTĐ cấp TP…..                 CSTĐ cấp cơ sở: 5 đ/c

          GV – TPT giỏi cấp TP….   GV dạy giỏi cấp huyện: 3 đ/c

          LĐTTCấp trường:  35 đ/c

- Đảng viên : 24/35 = 68,6%.

 2. Thuận lợi.                       

Cơ bản đội ngũ CBGV – NV nhà trường có tay nghề vững vàng, có năng lực chuyên môn, có tinh thần đoàn kết, xây dựng tập thể vững mạnh và có ý thức cầu tiến bộ.

Nhà trường có chi bộ đảng vững mạnh với 24 đảng viên trong đó có từ 4 đến 5 đ/c thường xuyên phấn đấu đạt danh hiệu  chiến sĩ thi đua nắm các trọng trách trong nhà trường và gương mẫu đi đầu trong các hoạt động giáo dục. Cơ sở vật chất của nhà trường khang trang sạch đẹp.Nhà trường quan tâm chăm lo tới hoạt động công đoàn.

 3. Khó khăn.

- Tổ chức quản lí của BCH: Công tác quản lí còn xem nhẹ trong công tác kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở. Do công tác kiêm nhiệm nên thời gian bị bó buộc từ đó hiệu quả hoạt động đạt được chưa cao.

- Đội ngũ đoàn viên công đoàn:

          + Ý thức tự giác chưa cao, giảng dạy còn một số GV chưa phát huy tính tích cực của HS, chưa áp dụng công nghệ thông tin thường xuyên.

          + Còn một số GV chưa thật sự tâm huyết trong các phong trào thi đua của nhà trường.

- Công tác thi đua khen thưởng:

          + Ngân sách công đoàn hạn hẹp, không có nguồn thu ngoài công đoàn phí do ĐVCĐ đóng góp nên thi đua khen thưởng còn nhiều khó khăn chưa động viên thúc đẩy phong trào.

- Công tác xã hội hóa giáo dục: Việc thực hiện các cuộc vận động trong nhân dân còn hạn chế.

III. NỘI DUNG CHÍNH CỦA KẾ HOẠCH.

1. Chỉ tiêu phấn đấu.

- Phấn đấu 100% đoàn viên công đoàn học tập đầy đủ các đợt học nghị quyết của cấp uỷ Đảng.

- Phối hợp với chính quyền tổ chức tốt hội nghị cán bộ, viên chức.

- 100%  gia đình đoàn viên công đoàn đạt gia đình văn hoá.

- Đơn vị phấn đấu  giữ vững danh hiệu đơn vị văn hoá.

- 100% cán bộ, viên chức, lao động đạt danh hiệu LĐTT.

- Phấn đấu cán bộ, viên chức, lao động đạt danh hiệu CSTĐ và GVG các cấp.

- 100 % nữ cán bộ, viên chức lao động đạt danh hiệu “Nữ hai giỏi các cấp.

- 100% CBGV thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình, thực hiện bình đẳng giới.

- 100% CBGV không vi phạm pháp luật, không vi phạm đạo đức nhà giáo.

- 100% CBGV không vi phạm quy chế chuyên môn.

- 100% CBGV thực hiện tốt các quy tắc ứng xử mà đơn vị đề ra.

- 100 % CBGV tham gia đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn và học sinh các biệt. -100% CBGV tham gia tốt các phong trào từ thiện.

- Danh hiệu thi đua:

          * Danh hiệu tập thể: Trường đạt tập thể LĐTTcấp huyện .

                                      Hai tổ chuyên môn đạt tập thể LĐTT

                                      Liên đội tiên tiến xuất sắc cấp huyện.

                                      Công đoàn cơ sở vững mạnh.

                                      Chi bộ đảng trong sạch vững mạnh.

            

         * Danh hiệu cá nhân:

                                      Chiến sĩ thi đua cấp cơ sỏ: 5

                                      Giáo viên dạy giỏi cấp huyện : 3

                                      Lao động tiên tiến: 35

2. Nhiệm vụ cụ thể:

a. Đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; kế hoạch thực hiện đổi mới giáo dục của mỗi ngành học, bậc học để nhà giáo, người lao động nắm vững, đồng thuận, thống nhất thực hiện:

- Phối hợp cùng chuyên môn tổ chức cho nhà giáo, người lao động tham gia học tập, nghiên cứu các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; kế hoạch thực hiện Nghị quyết 29 và nhiệm vụ năm học của Ngành, nắm vững các nhiệm vụ (nhất là các nội dung mới) của ngành học, bậc học. Nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm, có kế hoạch hoạt động của công đoàn cơ sở, tổ công đoàn và cá nhân đoàn viên tham gia thực hiện đổi mới, sáng tạo hoạt động giáo dục ở đơn vị.

- Chủ động tham mưu với chuyên môn xây dựng kế hoạch và giải pháp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực sư phạm và nghiệp vụ công tác cho CB, NG, NLĐ; tiếp tục triển khai các phong trào thi đua, cuộc vận động do ngành phát động: Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong việc dạy và học”, “ Học tập làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.....

- Thực hiện tốt việc tuyên truyền các sự kiện chính trị, các ngày lễ kỷ niệm lịch sử qua pa nô, áp phích, băng zôn và viết bản tin gửi về chuyên mục Lao động và Công đoàn huyện Vũ Thư, bản tin gửi trang thông tin điện tử.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11)

b. Chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, nhà giáo và người lao động; tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ hài hoà, ổn định.

- Nắm tình hình đội ngũ (tâm trạng, tư tưởng, năng lực, sức khỏe, gia cảnh, điều kiện, nguyện vọng…) để chủ động phản ánh và tham mưu với lãnh đạo đơn vị việc bố trí, phân công lao động; xây dựng kế hoạch làm việc khoa học, hợp lý.

- Tăng cường và chủ động giám sát, phản biện việc thực hiện chế độ, chính sách đối với NG, NLĐ và cán bộ công đoàn. Tham mưu lập kế hoạch và đề xuất giải pháp thực hiện việc khám sức khỏe định kỳ cho người lao động; việc thực hiện an toàn, vệ sinh và bảo hộ lao động.

- Chủ động tham gia quản lý, phối hợp thực hiện đầy đủ nội dung, thời gian và các bước tiến hành hội nghị CBCCVC (theo hướng dẫn); xây dựng và thực hiện được kế hoạch hoạt động của Ban TTND; thực hiện đối thoại dân chủ qua hội nghị CBCCVC và các kỳ họp của nhà trường, của đơn vị theo tháng, học kỳ và năm học.

-  Đẩy mạnh chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động

+ Tham gia rà soát, bổ sung và phối hợp thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ, Quy chế chi tiêu nội bộ và Quy chế thi đua, khen thưởng của đơn vị. Căn cứ vào các tiêu chí về tấm gương rèn luyện đạo đức, tự học và sáng tạo; các quy định về chuẩn nghề nghiệp, chuẩn hiệu trưởng và nhiệm vụ của mỗi cá nhân trong năm học để tham gia đánh giá có trách nhiệm đội ngũ và công tác thi đua đảm bảo chính xác và hiệu quả; chú trọng hình thức, nội dung, thời điểm vinh danh người có thành tích đồng thời góp ý chân thành, xây dựng, đánh giá đúng mức kết quả đóng góp của mỗi đoàn viên công đoàn với hoạt động của tập thể.

+ Tiếp tục vận động XHH với nhiều hình thức để động viên CB, GV, NV có nhiều thành tích; chăm lo học sinh và giáo viên có hoàn cảnh khó khăn; tiếp tục vận động đoàn viên tham gia đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn .

+Chủ động tham mưu, vận động xây dựng và quản lý quỹ tham quan ( 100.000 đồng/người/tháng), lấy quỹ thăm quan làm quỹ hỗ trợ khó khăn của cơ sở. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm tham gia các cuộc vận động từ thiện xã hội theo quy định; tiếp tục vận động người lao động tham gia quỹ “Mái ấm công đoàn - Hỗ trợ nhà giáo và người lao động trong ngành Giáo dục”.

- Chủ động tham mưu, phối hợp cùng chuyên môn xây dựng kế hoạch hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tham quan học tập, nghỉ mát cho CBVCLĐ; mở rộng hoạt động giao lưu theo cụm, khu vực.

c. Tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động đảm bảo thiết thực, gắn với nhiệm vụ của đơn vị, trường học, đạt được hiệu quả cao.

BCH tập trung làm tốt 4 khâu: Lập kế hoạch, công tác chỉ đạo; tổ chức thực hiện; tiến hành kiểm tra đối với 2 cuộc vận động và phong trào thi đua:

- Đối với cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”:

+ Phối hợp tổ chức hội nghị CBCCVC ( trước, trong và sau HN);

+ Chỉ đạo Ban TTND xây dựng, tổ chức thực hiện được kế hoạch hoạt động;

+ Gương mẫu phát huy dân chủ và thực hành kỷ cương trong các hoạt động. Nêu cao trách nhiệm trong góp ý; đánh giá xây dựng đội ngũ phải trung thực, công bằng, khách quan và khuyến khích người lao động.

+ Xây dựng tập thể nhà trường, đơn vị đoàn kết, thống nhất ( không có biểu hiện chia rẽ nội bộ, không có đơn thư vượt cấp,…)

+ Làm tốt chức năng giám sát, phản biện để tham gia quản lý hiệu quả.

- Đối với cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”: Bám sát các yêu cầu rèn luyện tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo được thể hiện trong các hoạt động của mỗi nhà giáo và người lao động trong thực hiện các quy định của pháp luật, quy định của ngành, của nhà trường, trong giao tiếp, ứng xử và sáng tạo trong học tập, công tác…

- Với phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”: Vận động cán bộ, đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động đổi mới giáo dục; tư vấn và giúp đỡ học sinh đạt hiệu quả cao trong các hoạt động và tích cực quan tâm chăm lo học sinh (nhất là học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn).

- Với phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong việc dạy và học”: Mỗi tập thể, cá nhân thực hiện đổi mới, sáng tạo trong công tác quản lý, giảng dạy, nghiên cứu khoa học với phương châm “Mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc”. Đề xuất các giải pháp cụ thể, cách làm sáng tạo, phù hợp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học.

d. Đổi mới nội dung, hình thức tổ chức hoạt động công đoàn, xây dựng Công đoàn vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

d.1. Đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt công đoàn:

BCH xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể (tháng, quý, năm); chọn lựa các nội dung hoạt động làm rõ vai trò của Công đoàn và được sự đồng thuận của thủ trưởng đơn vị; tăng cường chỉ đạo hoạt động của các tổ công đoàn; đổi mới hình thức sinh hoạt.

d.2. Xây dựng CĐCS vững mạnh:

- Tổ chức học tập, triển khai nghị quyết; xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn các cấp.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai hoạt động công đoàn, kế hoạch hoạt động UBKT và hoạt động TTND từ đầu năm học.

- Xây dựng (hoặc hoàn thiện) các quy chế hoạt động của BCH, UBKT, quy chế phối hợp chuyên môn - công đoàn cùng cấp (trước 15/10).

- Lập đủ loại hồ sơ của CĐCS (theo HD) và thể hiện rõ nội dung hoạt động/năm qua hồ sơ.

- Chủ động bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ công đoàn cơ sở theo hướng:

+ Phổ biến nghị quyết công đoàn cấp trên.

+ Xây dựng tủ sách công đoàn để cán bộ và đoàn viên công đoàn  được tiếp cận, nghiên cứu các tài liệu và văn bản về chế độ chính sách người lao động, các loại biểu mẫu thống kê báo cáo tình hình hoạt động công đoàn ở cơ sở và báo Lao động để chủ động nắm thông tin, phản ánh đầy đủ kết quả ở đơn vị mình.

+ Cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn cán bộ CĐCS do công đoàn cấp trên tổ chức.

- Tổ chức sinh hoạt công đoàn theo đúng Điều lệ CĐVN, có biên bản ghi chép đầy đủ nội dung các hội nghị BCH, hội nghị toàn thể và hội nghị các tổ CĐ.

- Thực hiện được kế hoạch kiểm tra của UBKT CĐCS.

- Quản lý chặt chẽ các loại quỹ của CĐCS (theo hướng dẫn).

- Tổ chức bình xét đánh giá hoạt động công đoàn, phối hợp đánh giá thi đua năm học theo đúng quy trình, đảm bảo dân chủ, công khai, khách quan; phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu công đoàn viên ưu tú đề nghị tổ chức Đảng kết nạp; phấn đấu nâng cao tỷ lệ đảng viên trong đơn vị.

e. Đẩy mạnh công tác nữ công và phong trào “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”

- Lập kế hoạch và tổ chức hoạt động nữ công; phối hợp lồng ghép các hoạt động chung và thực hiện đánh giá công tác nữ công cuối năm học cần chú trọng các gương tiêu biểu về giỏi việc trường, về đảm việc nhà.

- Tiếp tục triển khai phong trào “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”; tăng cường tuyên truyền vận động thực hiện nghiêm pháp lệnh dân số và chủ động đề xuất các giải pháp với các trường hợp vi phạm chính sách Dân số - KHHGĐ.

g. Công tác tài chính - công tác kiểm tra:

- Công tác tài chính:

+ Tăng cường củng cố hồ sơ tài chính công đoàn, mở đủ sổ sách để theo dõi, lập chứng từ thu, chi và thực hiện ghi sổ theo quy định, sử dụng phầm mền kế toán công đoàn.

+ Quản lý tốt các nguồn thu (gồm cả quỹ tự có, quỹ khuyến học, quỹ nộp 1% lương, quỹ nghỉ mát…); giám sát việc thực hiện trích nộp 2% KPCĐ đúng tỉ lệ và thời gian theo quy định.

+ Các khoản chi bám sát các văn bản hướng dẫn của Bộ tài chính và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đảm bảo hợp lệ, hợp pháp, đúng mục đích và hiệu quả.

+ Thực hiện báo cáo cấp trên (dự toán, quyết toán) số liệu chính xác và đúng thời gian.

Công tác kiểm tra:

+ Chỉ đạo UBKT CĐCS lập kế hoạch kiểm tra và tổ chức thực hiện đúng kế hoạch đã xây dựng, có báo cáo công tác UBKT kịp thời với công đoàn cấp trên (chú trọng kiểm tra việc thực hiện Điều lệ, thực hiện nghị quyết và chế độ phụ cấp, chế độ giảm trừ tiết

+ UBKT CĐCS kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng đoàn viên, giúp BCH giải quyết những thắc mắc nảy sinh trong quá trình công tác của đoàn viên và kịp thời báo cáo chuyên môn và công đoàn cấp trên khi cần thiết.

3. Các biện pháp thực hiện.

- Tham mưu, xin ý kiến chi bộ, kết hợp với nhà trường.

-Cập nhật thông tin từ công đoàn cấp trên và các thông tin từ quần chúng.

-Triển khai khung kế hoạch hoạt động công đoàn ngành năm học 2020 – 2021.

-Đầu năm học kết hợp nhà trường xây dựng tiêu chí đánh giá thi đua, nội dung cam kết, các quy tắc ứng xử.... phổ biến rộng rãi đến CBGV, phụ huynh, HS... để nắm rõ và thực hiện.

- Tổ chức sinh hoạt chính trị thường xuyên. Phát động phong trào thi đua trong CBGV có sơ kết và khen thưởng kịp thời.

- Vận động GV tăng cường sử dụng ĐDDH, ứng dụng CNTT trong giảng dạy.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, biểu dương những điển hình tích cực, uốn nắn khắc phục những non yếu.

4. KIẾN NGHỊ.

- Cần xây dựng bộ máy Công đoàn có năng lực, có phẩm chất, có hiểu biết, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận và quản ký (Đặc biệt là có lòng nhiệt tình, biết hy sinh vì tập thể).

- Công đoàn, chính quyền, Đoàn Đội luôn là một khối thống nhất cùng thực hiện tốt mục tiêu.

- Tập thể đoàn kết nhiệt tình, ý thức trách nhiệm, BCH có kế hoạch cụ thể sát thực, đa dạng, phong phú thu hút được sự ủng hộ nhiệt tình của đoàn viên.

- Phát huy vai trò trong tập thể, thực hiện tốt quy đinh, quy chế cơ quan. Thường xuyên quan tâm đến việc đổi mới phương pháp giảng dạy, lắng nghe ý kiến của GV, phụ huynh và học sinh để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc.

- Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ nòng cốt, biết nhân điển hình tiên tiến. Coi trọng công tác thi đua khen trưởng, khi thực hiện phải công bằng dân chủ.

- Tranh thủ sự ủng hộ của ban giám hiệu, chuyên môn và các đoàn thể trong và ngoài nhà trường.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

          Căn cứ vào chương trình kế hoạch hoạt động của công đoàn trường các tổ công đoàn chủ động phân công nhiệm vụ cụ thể và đôn đốc thực hiện có hiệu quả các nội dung trên, đưa phong trào thi đua và hoạt động công đoàn không ngừng phát triển, góp phần cùng nhà trường phấn đấu hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

          Trên đây là nội dung kế hoạch hoạt động năm học 2018-2019 của công đoàn. Mong các đ/c ĐVCĐ thực hiện nghiêm túc kế hoạch này.

Nơi nhận:

- BCUchi bộ (để BC);

- Các tổ CĐ. (thực hiện);

- Các UVBCH ( thực hiện);

- LĐLĐ huyện Vũ Thư ( BC);

- Lưu: Hồ sơ CĐ.

T/M BCH CÔNG ĐOÀN

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

 

 

                                        Nguyễn Thị Thảo

 

                      PHÊ DUYỆT CỦA CHI UỶ CHI BỘ

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG THEO THÁNG

 

 

THỜI GIAN

 

NỘI DUNG

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÁNG 8/ 2020

- Họp BCHCĐ triển khai kế hoạch nhiệm vụ tháng 8-9.

- Phối hợp cùng chuyên môn chuẩn bị CSVC, trang thiết bị dạy học cho năm học mới.

- Phối hợp với nhà trường tổ chức cho CBGV, HS lao động vệ sinh trường lớp.

- Tổ chức khuyến học con CBGV.

- Động viên GV làm tốt công tác phổ cập.

- Xây dựng kế hoạch ĐHCĐ nhiệm kì 2017- 2022.

- Tổ chức thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ kịp thời.

- Lập danh sách học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

 

 

 

 

 

 

THÁNG 9/ 2020

 

 

 

 

 

 

 

- Họp BCHCĐ triển khai kế hoạch tháng 9.

- Kết hợp cùng nhà trường chuẩn bị tốt cho lễ khai giảng năm học mới.

- Tuyên truyền thực hiện tốt tháng hành động vì ATGT.

- Thu nộp quỹ mái ấm công đoàn 30 000 đồng/ người.

- Tham gia họp ban thi đua nhà trường xây dựng biểu điểm thi đua và quy chế thi đua trong GV, nội dung cam kết.

- Hướng dẫn công tác thi đua: Tổ chức GV đăng kí thi đua, đăng kí đề tài SKKN gửi về hội đồng TĐ-KT ngành.

- Công đoàn phối hợp cùng chính quyền tổ chức tốt Hội nghị CBCC năm học: 2020- 2021. Ký cam kết thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua.

- Vận động tăng cường công tác dự giờ trao đổi chuyên môn, thực hiện chuyên đề.

- Động viên CBGV làm tốt công tác phổ cập.

- Tổ chức phát quà trung thu và quà khuyến học ch con CBGV

- Tổ chức thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ kịp thời.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÁNG 10/2020

- Họp ban chấp hành triển khai kế hoạch tháng 10.

- Công đoàn phối hợp cùng chính quyền tổ chức tốt Hội nghị CBCC năm học: 2020- 2021. Ký cam kết thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua. Bầu BTTND nhiệm kỳ 2020- 2022

- Vận động CBGV thực hiện tốt các cam kết đã kí..

- Phát động thi đua chào mừng ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10. Mỗi đ/c GV nữ đăng ký 1 giờ dạy tốt có sử dụng công nghệ thông tin, HS dành nhiều điểm tốt.

- Thao giảng  chào mừng 20-10.

- Kết hợp Đoàn – Đội phổ biến tuyên truyền về bình đẳng giới hoặc sinh sản vị thành niên.

- Tổ chức kỉ niệm ngày phụ nữ Việt Nam 20-10.

- Giao lưu bóng chuyền hơi nữ do HLHPH Xã tổ chức ngày 20/10

- Phát động phong trào ủng hộc HS có hoàn cảnh khó khăn. ( lập DS, vận động CBGV đăng kí đỡ đầu).

- Tổ chức thăm hỏi ốm đau kịp thời.

 

 

 

THÁNG 11/ 2020

- Phối hợp chuyên môn tổ chức thi GV giỏi cấptrường, chọn GVG cấp huyện môn  Toán ,Mỹ thuật

- Phát động phong trào thi đua dạy tốt học tốt chào mừng kỷ niệm  ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Tổng kết phong trào thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Kết hợp tổ chức kỉ niệm ngày nhà giáo VN 20-11.

- Cùng nhà trường lo kinh phí thưởng danh hiệu, thưởng  tặng, quà.

- Tổ chức thăm hỏi ốm đau kịp thời.

- Củng cố, rà soát các tiêu chuẩn CQVH, bổ sung bảng biểu. Báo cáo với LĐLĐ kết quả thực hiện.

- Động viên GV hướng dẫn học sinh thi sáng tạo khoa học kỹ thuật.

 

 

 

 

THÁNG 12/2020

- Họp BCHCĐ triển khai nhiệm vụ tháng 12.

- Quyết toán quỹ công đoàn năm 2020

- dự toán kinh phí công đoàn năm 2021.

- Sơ kết các phong trào thi đua và các cuộc vận động.

- Động viên ,xây dựng giáo án thi GVDG cấp huyện môn Toán ,Mỹ thuật.

- Tổ chức thăm hỏi ốm đau kịp thời.

- Tham gia bình xét thi đua học kì I và tổng kết HKI.

- Viết Báo cáo CĐ học kì I.

 

 

 

 

 

THÁNG 1/2021

 

Họp ban chấp hành tổng kết HKI và triển khai kế hoạch HKII.

- Sơ kết hoạt động công đoàn học kỳ 1 năm học 2020- 2021. Nộp BC sơ kết công đoàn học kỳ 1.

- Triển khai công tác thi đua HKII.

- Lập hồ sơ bình xét hỗ trợ GV khó khăn trong dịp tết nguyên đán.

- Tổ chức thăm hỏi ốm đau kịp thời.

- Tham gia xét nâng lương thường xuyên và nâng lương sớm.

- Động viên HS, GV tham gia thi kiến thức liên môn và dạy học tích hợp....

 

 

THÁNG 2/2021

- Tham gia kết hợp nhà trường tổ chức đón tết nguyên đán.

- Thăm hỏi động viên tặng quà ĐVCĐ có hoàn cảnh khó khăn, ......

- Mừng thọ tứ thân phụ mẫu CĐV 70; 75;80;85;90 tuổi

- Giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho CBGV, CNVCLĐ trong đơn vị.

- Động viên 2 tổ tham gia dạy chuyên đề .

- Tổ chức thăm hỏi hiếu hỷ ốm đau kịp thời.

 

 

THÁNG

3/2021

 

 

- Họp BCH triển khai kế hoạch tháng 03.

- Kết hợp chuyên môn vận động tăng cường dự giờ trao đổi chuyên môn.

- Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày QTPN 8/3.

- Tập cầu lông, văn nghệ.

- Tổ chức tọa đàm chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8-3.

- Kết hợp Đoàn – Đội tuyên truyền giáo dục bình đảng giới trong HS và GV

- Động viên ĐV tham gia các chuyên đề cấp huyện.

- Thăm hỏi hiếu, hỷ ốm đau kịp thời.

 

 

THÁNG 4/ 2021

 

 

- Hợp BCH triển khai kế hoạch.

- Vận động tăng cường dự, trao đổi chuyên môn.

-Triển khai lại kế hoạch bình xét thi đua cuối năm về tiêu chuẩn, số lượng, danh hiệu, hình thức khen thưởng....

- Tự chấm điểm thi đua khen thưởng HKII.

- Tham gia chấm sáng kiến kinh nghiệm.

- Dự kiến kết quả thi đua khen thưởng.

- Tiếp tục công tác thăm hỏi hiếu hỷ, ốm đau kịp thời.

 

THÁNG 5/ 2021

-Họp BCH triển khai kế hoạch tháng 5 và tổng kết năm học.

- Kết hợp nhà trường bình xét thi đua cuối năm, hoàn thành hồ sơ thi đua cuối năm nộp về cấp trên.

- Chuẩn bị báo cáo thi đua đề nghị khen thưởng.

- Tham gia hướng dẫn tổ chức đánh giá chuẩn hiệu trưởng, hiệu phó theo quy định.

- Lên kế hoạch thăm quan trong hè.

- Viết báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn và nộp về LĐLĐ.

- Thăm hỏi hiếu, hỷ ốm đau kịp thời.

- Báo cáo xây dựng công đoàn vững mạnh năm học: 2020- 2021

- Phối hợp với chính quyền tổng kết và bế giảng năm học.

 

 

 

 

THÁNG 6/ 2021

 

- Họp triển khai kế hoạch tháng 6 và tháng 7.

- CBGV nghỉ hè theo quy định.

- Tổ chức Tết thiếu nhi cho con em đoàn viên.

- Tổ chức tham quan nghỉ mát hè 2021.

- Quyết toán quỹ công đoàn 6 tháng đầu năm 2021.

- Tổ chức thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ kịp thời.

- Động viên GV dạy ôn thi tuyển sinh lớp 10.

- Kết hợp nhà trường tuyển sinh lớp 6.

- Thu giấy khen của con CBGV.

 

 

 

THÁNG 7/2021

 

- GV nghỉ hè

- Thăm gia đình chính sách (27/7).

- Tổ chức thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ kịp thời.

- Báo cáo con cán bộ giáo viên có thành tích cao trong năm học về LĐLĐ huyện.