UBND HUYỆN BA VÌ                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS KHÁNH THƯỢNG                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      Số:         /QĐYT – THCS

                                                                               Khánh Thượng, ngày 10 tháng 9 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn ban chỉ đạo

Công tác y tế trường học trường THCS Khánh Thượng

Năm học 2020 – 2021

 

 

     

      Thực hiện Kế hoạch số 198 /KH-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì về việc triển khai công tác y tế học đường năm học 2020-2021.

     Thực hiện kế hoạch số 276/ KHLN/YT-GD&ĐT ngày 7 tháng 9 năm 2020 của Trung tâm y tế huyện Ba Vì và Phòng GD& ĐT về triển khai công tác y tế trường học năm 2020-2021.

     

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS KHÁNH THƯỢNG

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Kiện toàn Ban chỉ đạo công tác y tế trường học – Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trường THCS Khánh Thượng gồm các ông bà có tên sau:

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Chức danh

1

Nguyễn Đức Bình

Hiệu trưởng

Trưởng ban

2

Nguyễn Đức Chính

Phó hiệu trưởng

Phó ban

3

Nguyễn Thị Bích Việt

Nhân viên y tế

Ủy viên thường trực

4

Phan Hùng Việt

Giáo viên Thể dục

Ủy viên

5

Nguyễn Đức Minh

Giáo viên Thể dục

Ủy viên

6

Vương Đức Thắng

Hội Trưởng hội PH

Ủy viên

7

Đào Thị Hoa

Bí thư đoàn

Ủy viên

8

Trần Thị Hương

Tổng phụ trách

Ủy viên

Điều 2: Phân công nhiệm vụ cụ thể:

- Ông Nguyễn Đức Bình: Trưởng ban phụ trách chung.

- Ông Nguyễn Đức Chính: Phó ban phụ trách chỉ đạo chung.

- Bà Nguyễn Thị Bích Việt: Thường trực phụ trách chuyên môn y tế của nhà trường.

- Ông Vương Đức Thắng: Ủy viên phụ trách công tác tuyên truyền vận động tới các bậc phụ huynh học sinh.

- Bà Đào Thị Hoa: Ủy viên phụ trách công tác tuyên truyền tới đàn viên trong chi đoàn nhà trường.

- Bà Trần Thị Hương: Ủy viên phụ trách tuyên truyền trong toàn liên đội.

- Ông Phan Hùng Việt: Ủy viên phụ trách GD thể chất.

- Ông Nguyễn Đức Minh; Ủy viên phụ trách GD thể chất.

Điều 3: Ban chỉ đạo có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình hoạt động, cơ sở vật chất.

Điều 4: Các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường và các ông bà có tên tại điều 1 căn cứ nhiệm vụ được phân công tại điều 2 để thực hiện.

 

                                                                                               TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

Nơi nhận:                                                                                            Hiệu trưởng

- Phòng GD&ĐT (để BC)

- TTYT huyện     (để BC)

- Lưu nhà trường